Tietosuojaseloste

KANKAAN PALVELU OY:N REKISTERI  – TIETOSUOJASELOSTE 

KANGASVERKKO – käyttäjärekisteri 
 

Laatimispäivä: 25.3.2018 

Päivitetty: 28.9.2021 
 

1. Rekisterinpitäjä  

Kankaan Palvelu Oy 
Y-tunnus: 2753969-8 
Kympinkatu 3 
40320 Jyväskylä 

 

2. Rekisterin yhteyshenkilö  

Ulla-Maija Valtonen, toiminnanjohtaja 
p. 050 527 6703, sähköposti: info@kankaanpalvelu.fi  

 

3. Tietosuojavastaava  

Jyväskylän kaupungin tietosuojavastaava 

Liina Kuusela, PL 193 40101 JYVÄSKYLÄ   

p. 050 431 4315, sähköposti: tietosuoja@jyvaskyla.fi   

 

4. Rekisterin nimi  

Kankaan Palvelun ylläpitämä Kangasverkko internet-palvelun käyttäjärekisteri. 

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja lakiperusta  

Kankaan asumisen ja muuhun toimintaan liittyvien palvelujen toteuttaminen siten, että rekisterin avulla hallinnoidaan ja toteutetaan asumiseen ja muuhun toimintaan Kankaan alueella liittyviä hankkeita sekä muiden palvelujen toteuttamista ja hallinnointia.  

Henkilötietojen käsittely perustuu oikeutettuun etuun. 

Ohjaava lainsäädäntö: 

  • EU:n yleinen tietosuoja-asetus EU2016/679, art. 6 kohta 1a 

  • Tietosuojalaki 1050/2018 

6. Rekisterin tietosisältö 

Henkilön tai muun toimijan ilmoittamat henkilö- tai muut tiedot ja yhteystiedot: nimi ja puhelinnumero sekä sähköpostiosoite. Rekisterissä olevien henkilötietojen käsittely perustuu oikeutettuun etuun. 

7. Säännönmukaiset tietolähteet 

Tiedot saadaan henkilöltä tai muulta toimijalta itseltään, kun hän tai toimija rekisteröityy Kangasverkkoon tai päivittää myöhemmin tietojaan. Tietolähteinä voivat olla myös henkilön tai muun toimijan itsensä antamat suostumukset ja luvat palvelu-, kysely- ja tutkimushankkeissa mukana oloon. 

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle  

Tietoja ei siirretä tai luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet  

Rekisteriin sisältyvät tiedot ovat vain Kankaan Palvelun kannalta olennaisten tahojen käytössä. 

Kankaan Palvelu ei luovuta henkilö- tai muun toimijan tietoja eikä muita henkilöä yksilöiviä tietoja kolmansille osapuolille. Kankaan Palvelu voi lähettää Kangasverkko -portaalin kautta henkilöille tai muille toimijoille asumista tai muuta toimintaa koskevaa informaatiota sekä tietoa kolmansilta osapuolilta, mikäli käyttäjä on tähän suostumuksensa antanut. 

10. Rekisteritietojen säilytysaika ja sen perusteet  

Mikäli henkilö ei ole kirjautunut Kangasverkon palveluun 6 kuukauteen, on ylläpitäjällä oikeus poistaa hänen tunnuksensa käytöstä. 

Henkilöllä on oikeus milloin tahansa poistaa omat tietonsa rekisteristä. 

11. Rekisteröidyn oikeudet  

Rekisteröidyllä on:  

  • oikeus saada informaatiota henkilötietojen käsittelystä  

  • oikeus saada pääsy omiin tietoihin  

  • oikeus oikaista tietoja  

  • oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä  

  • henkilötietojen oikaisua tai käsittelyn rajoitusta koskeva ilmoitusvelvollisuus  

12. Rekisteröidyn oikeus saada tietoa henkilötietojen käsittelystä  

Tämä tietosuojaseloste toimii informaatioasiakirjana henkilötietojen käsittelystä.  

13. Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin  

Jokaisella henkilöllä tai muulla toimijalla on oikeus saada tietää mitä tietoja hänestä on tallennettu tässä rekisteriselosteessa kuvattuun tietokantaan. Henkilö voi nähdä oman sähköpostiosoitteensa ja huoneistokohtaisen tunnuksen. Huoneistotunnus ei ole sidottu henkilöön, ainoastaan huoneistoon. Henkilö voi vaihtaa oman salasanansa tarvittaessa omissa tiedoissaan. Maksutta tiedot voi tarkistaa yhden kerran kalenterivuodessa. Tarkastuspyyntö on toimitettava kirjallisena rekisteriasioita hoitavalle henkilölle ja pyyntö on omakätisesti allekirjoitettava. Tarkastuspyynnön johdosta annettavat tiedot annetaan kirjallisesti ja toimitetaan postitse kyseisen henkilön ilmoittamaan osoitteeseen. 

Jos tarkastusoikeus poikkeuksellisesti evätään, annetaan asiakkaalle asiasta kirjallinen kieltäytymistodistus. Todistuksesta ilmenee syyt, joiden vuoksi tarkastusoikeus on evätty. Rekisteröity voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi. Tarkastusoikeus on maksutonta kerran vuodessa. 

14.  Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle  

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta tai kansallisia tietosuojaa ohjaavia lakeja ja asetuksia. 

Valvontaviranomaisen yhteystiedot:   
Tietosuojavaltuutetun toimisto   
PL 800   
00521 HELSINKI   
 

Käyntiosoite:   
Ratapihantie 9, 6 krs   
00520 HELSINKI   
p. 029 56 66700  
tietosuoja@om.fi 

Mietityttääkö jokin? Laita viestiä!